Uncategorized

Llais Cryfach i Gymru mewn Prydain sy’n Newid

Welsh Poster Senedd CLANid oes angen i chi fod yn arbenigwr cyfansoddiadol i gael dweud eich dweud ar faterion cyfansoddiadol.

Mae Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn edrych ar sut y mae Cymru yn gweithio gyda seneddau a llywodraethau eraill: y berthynas rhyngddynt, pa mor dda y maent yn cydweithio ac yn rhannu syniadau. Drwy ddeall y berthynas bresennol a’r berthynas yn y gorffennol, byddai’r Pwyllgor yn gallu argymell y model gorau o ran gweithio yn y dyfodol.

Ond pa fath o berthynas y mae pobl Cymru am i’n sefydliad ei chael â seneddau a llywodraethau eraill?

Bydd Huw Irranca-Davies AC, Cadeirydd y Pwyllgor, yn cynnal trafodaeth ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol yn canolbwyntio ar yr heriau cyfansoddiadol mwyaf dwys, yn ei marn ef, mae pobl Cymru wedi eu hwynebu ers sawl cenhedlaeth, fel gwlad – Cymru – ac fel teulu o wledydd yn y Deyrnas Unedig. Bydd y ffordd mae Cymru yn ymateb i’r heriau hynny yn brawf diffiniol o’n cenhedlaeth ni.

Mae’r Eisteddfod Genedlaethol, wrth gwrs, yn ddathliad o ddiwylliant Cymreig traddodiadol, y celfyddydau a’r iaith, ond mae hefyd yn fan lle caiff hunaniaeth Cymru a’i phobl ei dychmygu dro ar ôl tro. Mae hefyd yn fan lle mae gwleidyddiaeth a chyfansoddiad Cymru – a Chymru o fewn y Deyrnas Unedig – wedi cael eu trafod a’u dadlau’n frwd dros y degawdau, ar y Maes ac oddi arno.

Mae’r Deyrnas Unedig yn ceisio trafod ffordd allan o’r Undeb Ewropeaidd. Mae Lloegr wedi drysu ynghylch ei hunaniaeth – neu’r sawl hunaniaeth sydd ganddi – ac maen arbrofi â ffurfiau gwahanol o ddatganoli yn Llundain a bellach yn ei dinasoedd metropolitan a rhanbarthau mawr. Pleidleisiodd yr Alban mewn un refferendwm i aros yn rhan o’r Deyrnas Unedig, mae ei llywodraeth yn chwarae â’r syniad o gael ail refferendwm, ond wedi rhoi’r syniad i’r neilltu – am y tro o leiaf. Ac mae sefydliadau Gogledd Iwerddon yn ei hunfan yn stond ac yn wynebu’r bygythiad o Reolaeth Uniongyrchol. Mae gan Gymru Fodel Cadw Pwerau yn debyg i’r Alban o’r diwedd, ond mae rhai sylwebwyr arbenigol – ac yn wir, Llywodraeth Cymru ei hun – yn dadlau bod perygl y bydd Deddf Cymru, ynghyd â Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael), yn gam yn ôl i’r broses ddatganoli.

Yn yr amgylchedd tymhestlog a newidiol hwn, mae’n gwbl briodol i ofyn y cwestiwn sylfaenol: sut y gallwn sicrhau llais cryf i Gymru nawr, a llais cryfach yn y dyfodol? Ymysg yr holl stŵr, mae’n gwbl angenrheidiol sicrhau’r llais cryfaf posibl i Gymru yn yr undeb hon o wledydd. 

Bydd Huw Irranca-Davies AC, Cadeirydd Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn sôn am ymchwiliad y Pwyllgor, sef ‘Llais Cryfach i Gymru’.

Yna, bydd cyfle i gyfarfod ag aelodau’r Pwyllgor i drafod y materion hyn a fydd yn arbennig o bwysig wrth i’r DU baratoi i adael yr UE.

Gwelwyd yr erthygl hon gyntaf: Blog y Cynulliad:

https://blogcynulliad.com/2017/08/02/llais-cryfach-i-gymru-mewn-prydain-syn-newid/

 

A Stronger Voice for Wales in a Changing Britain

 Senedd CLA English

You don’t have to be a constitutional expert to have your say on constitutional issues.

The National Assembly for Wales’s Constitutional and Legislative Affairs Committee has been looking at how Wales works with other Parliaments and Governments: the relationship between them, how well they work together and share ideas. By understanding current and past relationships, the Committee want to be able to recommend the best model of working for the future.

But what sort of relationship does the people of Wales want our institution to have with other parliaments and governments?

Huw Irranca-Davies AM, Chair of the Committee will deliver a talk at this year’s National Eisteddfod focusing on what he will argue are the most profound constitutional challenges the people of Wales have faced for many generations, both as a nation – Wales – and as a family of nations within the United Kingdom. How Wales rises to those challenges will be the defining test of our generation.

The National Eisteddfod is of course a celebration of traditional Welsh culture and arts and language, but it is also a place where the identity of Wales and its people is constantly imagined and re-imagined. It is also where the politics and constitution of Wales – and Wales within the United Kingdom – have been hotly discussed and debated down the decades, on the Maes and off.

A UK which is negotiating its way out of membership of the EU. An England which is perhaps confused about its identity – or its multiple identities – and is experimenting with different forms of devolution in London and now in its grand metropolitan cities & regions. A Scotland which voted in one referendum to stay as part of the UK, with a government which toyed with the idea of a second referendum, yet has gone cool on the idea – at least for now. And the institutions of Northern Ireland in suspended animation with the threat of Direct Rule hanging over them. A Wales with a Scotland-style Reserved Powers Model finally, but with some expert commentators – and indeed the Welsh Government itself – arguing that the Wales Act in combination with the EU (Withdrawal) Bill risks rolling devolution backwards.

In this turbulent, fast-changing environment, it is absolutely right to ask the fundamental question of how we ensure Wales has a strong voice right now, and a stronger voice in the future. In the midst of all the cacophony and clamour, the strongest possible voice for Wales in this union of nations is an absolute imperative.

The Chair of the National Assembly for Wales’s Constitutional and Legislative Affairs Committee, Huw Irranca-Davies AM, will talk about its ‘Stronger Voice for Wales’ inquiry.

This will be followed by an opportunity to meet Members of the Committee to talk about these issues which will become particularly important as the UK prepares to leave the EU.

This article was first seen: The Assembly Blog:

https://assemblyblog.wales/2017/08/02/a-stronger-voice-for-wales-in-a-changing-britain/#Eisteddfod2017

Huw at Eisteddfod on stage

 

 

 

 

 

Advertisements
Standard

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s